Czynności Notarialne

Bełchatów

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (Dz.U. 2016 r. poz. 1796) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne dokumentujące:
  • umowy przedwstępne,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy warunkowe,
  • umowy przeniesienia własności,
  • umowy zamiany,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o podział spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • testamenty,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • umowy spółek,
  • pełnomocnictwa
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. Sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • wzorów podpisu
 5. Doręcza oświadczenia,
 6. Spisuje protokoły,
 7. Sporządza protesty weksli i czeków,
 8. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Warto nas wybrać

Sprawdź dlaczego

Gwarantujemy
pewność i bezpieczeństwo.

Oferujemy pełen zakres usług
dla wszystkich grup odbiorców.

Zapewniamy szybki kontakt
oraz wiele form komunikacji.

Czynności notarialne dokonujemy
w siedzibie lub innym miejscu.

Mamy wieloletnie doświadczenie
w zakresie wykonywanych czynności.